2008. november

Jutai Hírlevél 2008. november II.

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

100 éves születésnapot ünnepeltünk

„Egy iskola sohasem holt anyag, nem csak téglából megformált, kedves épület, barátságos falak rendszere, sok szép diákévre emlékeztető padok sora, fényben úszó tantermek, melyeket bizony megszépít a múlt…”- ezzel a Kozma Béla idézettel kezdte meg Ágoston Attila tagintézmény-vezetőnk az iskola 100 éves évfordulójára rendezett ünnepi műsort. Virágcsokorral köszöntük meg Nagy Lajosné, Olgi néninek áldozatos munkáját, amit iskolánkért, a jutai gyerekekért évtizedeken át végzett tanítóként és igazgatóként.

A köszöntő után iskolánk néptánc-csoportjának fergeteges kanásztánca szórakoztatta az ünneplőket. A gyerekek hosszú hetek óta készültek produkciójukkal az évfordulóra, Varjas Tamás néptánc-oktató vezetésével, Stadler Andrea segítségével. Ez a műsorszám kellően megalapozta a jó hangulatot.

Hivatal Nándorné polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Kolber István államtitkár, országgyűlési képviselő ünnepi szavai után, egy díszes csengőt ajándékozott iskolánknak.

Tavaly alakult falunk kórusa a Jutai Vegyeskar. Minden alkalommal örömmel készülnek a falu rendezvényeire, de ez az alkalom számukra is különleges volt, hiszen mindnyájan valamilyen módon kötődnek az iskolához. Valaki itt tanul,tanult, tanított,tanít vagy gyermekei járnak hozzánk. Ludmány Géza karnagy vezetésével különlegesen szép összeállítást adtak elő. Zongorán kísért Csimáné Varga Lívia.

Iskolánk volt és jelenlegi diákjai vallottak a diákévekről „Miénk itt a tér” című műsorukkal. Nagy örömmel és szeretettel készítettük ezt az összeállítást, melyben kicsi és nagy együtt lehetett, játszhatott a négy évestől az ötven évesig. Külön öröm volt számunkra a felkészülés időszaka, hiszen újra együtt lehettünk azokkal a volt tanítványokkal is, akikkel már régen találkoztunk. Úgy gondoljuk, ők is szívesen jöttek vissza a régi iskolájukba.

Az ünnepi műsorunk után Török József természetfotóiból összeállított kiállítást tekinthették meg vendégeink.

Az iskola udvarán fát ültettünk az egykori tanítók és diákok emlékére, mécsest gyújtottunk, és a gyerekek virágokat helyeztek el az emlékhelyen. A Szivárvány nyugdíjas klub egy szép dallal emlékezett a múltra.

Ezt követően az iskolában nemzedékek vallottak az itt eltöltött évekről. Horváth Józsi bácsi, aki 1942-49-ig, Kaponya Anikó 1968-72-ig, Tarján Tamás 1994-98-ig volt iskolánk tanulója. Vendégeink nagy érdeklődéssel hallgatták az emlékezéseket, hisz ez által ők is néhány percre visszarepülhettek az időben, és újra diákok lehettek.

A polgármester asszony pohárköszöntőjét követően pezsgővel koccintottunk a következő évekre.

A folyosón rendezett iskolatörténeti kiállítás is nagy sikert aratott. Volt, aki beült a száz esztendős padba, forgatta a 40-50 éves tankönyveket. Mások a tárlók előtt álltak sokáig, meghatottan nézték a 70-80 éves naplókat, anyakönyveket, bizonyítványokat. Sokan könnyes szemmel fedezték fel a régi arcokat, osztálytársakat, ismerték fel tanítóikat, önmagukat a régi fotókon. Az 1995 óta megjelenő iskolaújságunk egy-egy kiállított példányát is sokan lapozgatták.

Boldogok vagyunk, hogy ezen a napon sok embernek adhattunk örömet. A meghatott arcok az elismerő szavak, a meghitt pillanatok felejthetetlenné tették számunkra is ezt az ünnepet.

„Az iskola tehát él, múltban, jelenben, jövőben. Életrajza a mi szellemi életünk, lelkünk része. Múltját ismerni kötelesség. S amit jövője ígér: bátorítás. Amíg ő van, mi is vagyunk.”

A jutai iskola tanítói

Köszönet

Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak az iskola megújulásához és segítik továbbélését!

Köszönet mindazoknak, akik széppé varázsolták ezt az ünnepnapot!

Köszönet a műsor közreműködőinek: az időseknek, a fiataloknak, hogy visszatértek az öreg iskolába!

Köszönet Oros Andrásnak, hogy az emlékezés fáját jóvoltából elültethették a pedagógusok, ígérjük, hogy megőrizzük, gondját viseljük!

Köszönet a Tar Családnak a sok szép virágért!

Köszönet a pedagógusoknak a hetekig tartó gondos előkészületekért!

pályázati kiírás

Juta Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján

pályázatot hirdet

Somogy megye, 7431 Juta, Hősök tere 8.tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7431 Juta, Hősök tere 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Alaptevékenységi körben: meleg étel házhoz szállítása, gyógyszerkiváltás. Szállítási tevékenység körben: időskorúak és mozgáskorlátozottak szállítása élelmiszer és egyéb jellegű háztartási cikkek bevásárlása, orvosi ellátás, óvodások, iskolások szállítási feladat ellátása. Önkormányzati és egyéb települési rendezvényekre történő szállítási feladatok ellátása. Segítségnyújtás a lakosság hivatalos és egyéb egyéni ügyeinek intézésében. A tanyagondnok szolgálaton kívüli feladatai: a tanyagondnoki busz állagának megőrzése, takarítása, azon karbantartási feladatok elvégzése, amelyek nem igényelnek szervizi munkát.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés
  • B kategóriás jogosítvány, legalább három éves gépjárművezetői gyakorlat
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása.

Az elbírálásnál előnyt jelent: Helyismerettel rendelkező

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Kézzel írott önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány másolata, vezetői engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hivatal Nándorné polgármester nyújt, a 06-82/320-243-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Juta Község Önkormányzata címére történő megküldésével   (7431 Juta, Hősök tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1226-3/2008., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése, mely 2008. december 17-én kerül megtartásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  Helyben szokásos módon: önkormányzat hirdetőtábláján és helyi hírlevélben – 2008. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

Advent közeleg

Az advent jelentése „ünnepélyes megérkezés”. Karácsony előtt az egyház négy vasárnapon át készül az Úr megérkezésére. Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újraátélésre szólít. Az advent liturgikus ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság. Az advent megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít. Ezen a módon egyre mélyebben érzik át Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását. Az advent Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését. Az egyház közös liturgiáját sok helyen népszokások is kiegészítik. Szokás például adventi koszorú készítése, amelyre négy gyertya van felerősítve. Az egymást követő vasárnapokon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak meg: ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb.

Decemberi rendkívüli programok az Idősek klubjában

December  3-4-én 16.00-18.00 – szeretettel várjuk azokat a felnőtteket, akik segítenek elkészíteni a karácsonyi vásár termékeit

December 8-tól Karácsonyi vásár – amíg a készlet tart

December 9. kedd 16.00  –  Adventi beszélgetés

December 11. csütörtök  15.00-18.00   –  Karácsonyi játszóház gyerekeknek

December 17. szerda  10.00  Karácsonyi megemlékezés a klub tagjaival–vendéglátás

December 22. hétfő – templomi karácsonyi koncert és mise

M e g h í v ó

December 18-án,

18 órakor,

a jutai Kultúrházban,

betlehemes játékkal,

versekkel, dalokkal

köszöntjük

a Karácsonyt

Mindenkit szeretettel várunk!

A jutai iskola tanulói és tanítói

M e g h í v ó

December 19-én,

15 órakor,

a jutai Kultúrházban,

betlehemes játékkal,

versekkel, dalokkal

köszöntjük az

Időseket

Mindenkit szeretettel várunk!

2008. november I.

2008-11-1-01lap

2008-11-1-02lap

2008-11-1-03lap

2008-11-1-04lap

2008. szeptember

Jutai Hírlevél 2008.szeptember

Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete


Tisztelt jutai Lakók!

Kérem, olvassák el a várdai beruházásról szóló tájékoztatót, melyet Molnár István  okleveles mérnök, szakmérnök írt a lakosság tájékoztatására.

Köszönettel:

Hivatal Nándorné polgármester

AZ IGÉRET SZÉP SZÓ…..

Így kezdődik egy magyar közmondás. Lehet, hogy nem is a szép szó a legfontosabb  most elsődlegesen de a tett ígéretem valóra váltását mindenképpen annak tartom, a várdai BIO-gáz üzem beruházása kapcsán.

Történt, hogy az érdeklődők 2008. július 10-én egy szakmai bemutatón vettek részt Pálhalmán, egy biogáz üzemben. Úgy ítélem meg, hogy az üzem bemutatása minden szempontból meggyőző volt. Megnyugtatta a látogatókat az a tény, hogy az üzem zárt technológiával működik, és az üzemeltető szigorúan betartja a mindenkori környezetvédelmi előírásokat és jogszabályokat. A BIO-E Kft beruházója kinyilatkoztatta, hogy a Várdán épülő BIO-gáz üzem még zártabb és még környezet barátabb lesz. A pálhalmai üzemhez közeledve, 3 km-re; 1 km-re, majd az üzem parkolójában álltunk meg, ahol az érdeklődők bűzhatást nem érzékeltek. Megítélésem szerint a szakmai nap jó hangulatban telt el, és akkor tettem a beruházó nevében is azt az ígéretet, hogy továbbra is a nyilvánosság bevonásával végezzük a Várdán épülő BIO-gáz üzem beruházásával kapcsolatos tevékenységünket, a folyamatos tájékoztatást megadva az érintettek számára.

Lássuk, hogy mi történt a szakmai bemutatót követően napjainkig:

— Elkészült a beruházással érintett terület geodéziai felmérése, a földhivatali záradékolást a napokban kézhez kapjuk. Csutak Pál földmérő úrnak köszönhetjük a gyors és precíz munkát.

— Elkészült ugyanerre a területre a talajfeltárás és a geotechnikai szakvélemény. A tanulmány szerint a beruházás kivitelezése során zavaró körülményekkel nem kell számolni a kivitelezőnek. Ez ügyben Kovács László mérnök úr színvonalas munkáját köszönjük, az egy hét alatt elkészített szakszerű dokumentációért.

— Készül a környezeti hatástanulmány, melyet egy héten belül kézhez vehetünk. A terepi mérések Jutában megtörténtek, az irodai feldolgozás van folyamatban.

— Kérelmet nyújtottunk be a Kaposvári Körzeti földhivatalhoz, a beruházással érintett földterület  végleges más célú hasznosítására vonatkozóan.

A kérelem szakszerű összeállítását Illés László úr segítette a megyei földhivatal részéről, és Vendel Gyula úr sürgősséggel készítette el az engedély okiratát.

Köszönjük nekik!

— A fenti engedély megadásához szükség volt a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalására, melyet 1 munkanap alatt megkaptunk. Ezért megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki Jeszták Lajos igazgató úrnak, Pál Gábor igazgatóhelyettes úrnak és Hajnis Róbert témafelelős úrnak.

— Tárgyalásokat folytattunk a BIO-gáz üzem szempontjából alapanyagot kibocsátó cégekkel, megküldtük az előszerződés tervezeteinket.

Az aláírásokra 2 héten belül sor kerülhet.

— Lekötöttük a kapacitást a külső csatlakozó, valamint a belső közlekedési hálózat tervezésére.

A tervezés egy héten belül megkezdődhet.

— Eljártunk az Energiahivatalnál. A kapott útmutatás szerint a napokban tárgyalunk a megvalósíthatósági tanulmányt elvállaló és készítő céggel. Azt a Kft-t szeretnénk felkérni a munkára, aki a pálhalmai erőmű megvalósíthatósági tanulmányát készítette.

— Az üzem kiviteli tervei e hónap első felében elkészülnek, ezt követően engedélyezésre nyújtjuk be. Ez évben KEOP pályázaton szeretnénk támogatást kapni, a pályázatot egy kaposvári Kft készíti.

További ígéretek?

Igen, vannak! Munkánkat továbbra is a nyilvánosság bevonásával, a mindenkori jogszabályoknak és eljárási rendnek megfelelően fogjuk végezni, garantálva a folyamatos tájékoztatást. A kiviteli munkák kezdését 2009 tavaszára tervezi a beruházó. Próbaüzem kezdete 2009. IV. negyedév, a termelés kezdete 2010. II. negyedév.

Ezt ígéri a beruházó és ehhez kéri nagy tisztelettel az érintett nyilvánosság segítő szándékú támogatását, leendő munkavállalói nevében is.

A kölcsönös őszinteség reményében, tisztelettel:

Molnár István  okleveles mérnök, szakmérnök


Változik a hulladékszállítás időpontja !

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. értesítette önkormányzatunkat, hogy a hulladékszállítás átszervezése következtében Juta településen 2008. október hónaptól a hulladék elszállítására  SZERDAI  napokon kerül sor.

Első szállítási nap: 2008. október 1.


Iskolánk 2008-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját E jeles évfordulót méltóképpen szeretnénk megünnepelni. A november 15-én sorra kerülő megemlékezés mellett kiállítást is szeretnénk rendezni. Ehhez kérjük az öreg diákokat, hogy régi fotókkal, bizonyítványokkal, értesítőkkel, játékokkal és egyéb az iskolához kötődő tárggyal járuljanak hozzá megemlékezésünkhöz.

Szívesen várunk leírásokat játékokról, emlékezetes eseményekről, kedves emlékekről, humoros történetekről vagy érdekes hagyományokról.

A tárgyakat és képeket megőrizzük, s hiánytalanul visszajuttatjuk tulajdonosuknak!

Szeretnénk felderíteni az elszármazott diákokat is, aki tud ilyenről, kérem értesítsen bennünket.

Kérjük a kiállítási tárgyakat a polgármesteri hivatalba szíveskedjenek leadni, hogy a tulajdonos nevét rá tudjuk írni, s elzárva megőrizni!

A vegyes kar próbáit – hétfő és péntek 18.00  órától tartjuk, mindenkit szeretettel várunk!

Zeneóvoda indul októbertől, Jelentkezni az óvodában lehet.

Baba – mama klubot szervezünk – várjuk az érdeklődőket – a leendő csoportot egy kaposvári vezető segíti.

Szüreti felvonulás

Az idei évben is megrendezésre kerül a szüreti felvonulás.

A tervek szerint délelőtt 11.00 órakor lesz a gyülekező az önkormányzat parkolójában. Este szüreti bállal fejeződik be kultúrházban.

Tervezett időpontja 2008. október 11.

Szeretettel várunk mindenkit!

{        {        {

Falugondnoki busz

Megkaptuk a hivatalos értesítést arról, hogy Juta is azon települések közé került, amelyek nyertek a pályázaton.  Elindíthatunk egy olyan szolgáltatást, ami jól működtetve sok lakó életét könnyíti meg. Ezzel egy újabb, kicsi lépést tettünk közös célunk, a komfortos, jól élhető falu felé.


Bursa Hungarica

Juta Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve 2009. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatók számára került kiírásra a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatot azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2008/2009.  tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes pályázati kiírás a kérelem nyomtatvánnyal együtt a Polgármesteri Hivatalban átvehető. A pályázatok beadási határideje: 2008. október 31.

Jóga az egészségért

„A testi, szellemi és lelki jólét összetett rendszere élénkíti mindegyik szervrendszert”

J E L E N T K E Z Z  !

G Y E R E   K Ö Z É N K    J Ó G Á Z N I !

Péntekenként  találkozunk 17.00 órakor az Idősek Klubjában!

{        {        {

A háziorvos rendelési ideje

Hétfő és péntek: 13-15 óráig, kedd és csütörtök: 9-11 óráig, szerda: 15.30-17.30 óráig.

Kovácsné Saci hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken  8-16 óráig, szerdán 9.30-17.30-ig elérhető  428-000 telefonszámon. (Kivéve, ha a faluban élő krónikus betegeket látogatja.)

A háziorvos sürgős esetben munkaidőben, ill. rendelési időben hívható mobilszáma: 06-20-243-3224.  (8-16 óráig, szerdán 17.30-ig.)

Minden egyéb esetben a Városkörnyéki Ügyeletet kell hívni: 82-319-397.

Meghívó

2008. szeptember 29-én hétfőn 17.30 órára

tisztelettel várjuk az érdeklődőket a Pénzvilág 2007 Kft. tájékoztatójára a jutai Idősek Klubjába.  (Óvoda épülete.)

A rendezvénnyel azt a célt kívánjuk megvalósítani, hogy a lakosság a pénzügyeit helyben intézhesse. (Hitel, ingatlanügyek: eladás és vétel, biztosítás, pályázatok, adótanácsadás, stb.)

www.juta.hu

Elindult Juta község honlapja. Folyamatosan gyarapodik a tartalma, részben a kötelező, ill. a szabadon választott információkkal. Kérjük, járuljon hozzá Ön is a honlap színesebbé, érdekesebbé válásához! Várjuk a fotókat, videókat, lefényképezhető tárgyakat, visszaemlékezéseket, még meglévő írásos emlékeket!

(Ha nem kíván végleg megválni egy-egy régiségtől, megelégszünk annak fényképével, leírásával.)

Jutai Hírlevél   Kiadja: Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester www.juta.hu

2008. július

2008-07-01lap

2008-07-02lap

2008-07-03lap

2008-07-04lap

2008. június

Jutai Hírlevél 2008. június

Kiadja: Juta Község Képviselő-testülete

Tisztelt jutai lakosok!

Juta településrendezési terve 2002. óta érvényes. Az eltelt időben több problémával is fordultak a Hivatalhoz az építkezni szándékozók a településrendezési tervvel kapcsolatban. A felvetett problémák, és az eltelt időben jelentkező igények miatt a Képviselő-testület elhatározta, hogy a településrendezési tervet felülvizsgáltatja. A Képviselő-testület szeretné, ha a felülvizsgálat során az új településrendezési tervben a település lakosságának minél szélesebb körének a kéréseit, javaslatait tudná szerepeltetni, ezzel is segítve az építkezni szándékozókat.

A Képviselő-testület kéri a lakosságot, hogy a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a Polgármesteri Hivatalba

2008. július 15-ig

A jelenlegi rendezési tervet a Polgármesteri Hivatalban naponta 8 óra és 16 óra között meg lehet tekinteni, a tervvel kapcsolatban szívesen adnak felvilágosítást a hivatal dolgozói.

Képviselő-testület nevében megköszönöm a segítségüket!

Tisztelettel: Hivatal Nándorné polgármester

Háziorvos helyettesítése

Mindenki előtt közismert, hogy jelenlegi háziorvosunk 2008. július 31-től más körzetben folytatja munkáját. Az ellátás folyamatos biztosítására a képviselő-testület 2008. augusztus 1-től Dr. Misky Edit jutai orvost bízta meg a háziorvosi teendők ellátásával. Kérem, olvassák el bemutatkozását, s forduljanak hozzá bizalommal!

Dr. Misky Edit

1997-ben szereztem általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1999-ig a Brown and Root-nál dolgoztam orvos-tolmácsként. Felsőfokú angol nyelvvizsgám van. 2003-ban a háziorvosi rezidensképzés keretein belül

kezdtem el gyakorlataimat a Kaposi Mór Oktató Kórházban, ahol részmunkaidőben dolgoztam a Sürgősségi Osztályon. 2006.04.01. óta dolgozom a kaposvári 14.sz. felnőtt háziorvosi körzetben teljes munkaidőben. 2007.áprilisában szakvizsgáztam háziorvos-tanból. 2008.08.01. után fogok helyettesíteni a jutai háziorvosi körzetben.


A rendelési idő a következő lesz:  hétfő és péntek: 13-15 óráig, kedd és csütörtök: 9-11 óráig, szerda: 15:30-17:30 óráig.

Vízdíjemelés 2008. június 1-től

Juta község egész területén megtörtént az ivóvíz-rendszer teljes átmosása, tisztítása.  A díj emelését a szolgáltató a megnövekedett energia és vízkezelési költségekkel indokolja.

Az ivóvíz díja 2008 június 1-től:

a) lakossági 210 Ft+Áfa/m3 b) közületi 235 Ft+ ÁFA/ m3

Május 16-án Pünkösdi Hangversenyen

léptek fel zenélni tudó gyermekeink, lakóink és néptáncos tanulóink. A jótékonysági hangverseny bevételét megköszönte a beteg gyermeket támogató Vadvirág Alapítvány.

A Pünkösdi Hangverseny közreműködői:

Valkó Viktória és Somogyi Gergely  – a Tótágas táncegyüttes tagjai – kalotaszegi táncok; A „Szivárvány” Nyugdíjas Klub énekesei népdalcsokrot énekeltek; a jutai iskolások tánccsoportja   – vezetőjük Varjas Tamás; Varjas Tamás – szólót táncolt;

Jutai zenész növendékek és családok: Gombos család, Ludmány    család, Csizmadia András, Dénes Flóra,  Hamlin Dorothy, Hamlin Benjamin, Hamlin Matthew, Molnár Dorka, Szilágyi Gergő; Jutai Vegyeskar  –  tagjai a dalos kedvű jutai lakók óvodástól nyugdíjasig, népdalcsokrot énekeltek

Legyen szebb a mi falunk!

Az elmúlt évi parkosítás eredményeként a falu-központ megszépült, a bokrok, cserjék növekednek. Az egynyári virágokat idén tavasszal a nyugdíjas egyesület tagjai s az önkormányzat dolgozói újra elültették. Az ősz és a tavasz folyamán sok növényt kaptunk a közterületek szépítésére, néhányan az ajándékozók közül: Makács Lászlóné, Gyurcsek Istvánné, Száraz Jánosné, Kelemen Ferencné, Sasvári Kálmánné, Fazekas Józsefné, Fábián Gáborné és állandó támogatónk Tar Zsolt és családja.

A virágtartók alapanyagát Taubert  Ernő úr jóvoltából készülhettek el.

Ugyan szorosan véve nem a látható település-szépítéshez tartozik, de a lelkünk, kedvünk lett szebb attól a meg nem számlálható támogatástól, amit az elmúl év során kapott az iskola, óvoda, a nyugdíjasok és a falu egésze sok kedves jutai lakótól.

Jó kapni, de jobb adni! Azt hiszem, ezt sokan tudják ebben a faluban. Minden rendezvény, ünnep, a segítők adakozásától szépült meg igazán. Felsorolni sem lehet, hányan támogatták a Falunapot, munkával, tombolatárggyal, műsorral, lovaskocsikáztatással.

A szüreti felvonulás vidám hangulata sokaknak szerzett örömet! Köszönjük a fiataloknak a szép napot!

Az idősek köszöntése Csonka László mozgóbolt-üzemeltető jóvoltából lett gazdagabb, mint az előző évi. Köszönjük!

A sok jó után nehéz a rossz híreket leírni. A temető parkolójához elültetett növényeknek csak az ültető-gödre maradt meg.”Gondos kezek” minden növényt elvittek. Eltűnt az a két cserepes tuja is, ami a parkolóba vezető feljárót díszítette…..

Az óvoda és az iskola hírei

-Május 28-án az óvodások Berzencére kirándultak. A program lovaglás, kemencés kenyérsütés, kézműves foglalkozás volt.

-Július 7-től augusztus 11-ig nyári szünet az óvodásoknak.

-Május 23-án Mezőcsokonyán a Kistérségi Gyermeknapi rendezvényen a 3. osztályból 4 tanuló vett részt, melyen Porcsa Vince arany minősítést kapott a rajzpályázatra küldött munkájára.

-Júniusban 3 napot töltöttünk Gyöngyös-tanyán, ahol megismerkedhettünk a régmúlt eszközeivel, hagyományaival, a magyarországi őshonos állatokkal. Az erdő élővilágáról érdekes és változatos programokon keresztül mélyíthettük el tudásunkat.

-Iskolánkból 9 negyedik osztályos gyermeket búcsúztatunk el. További tanulmányaikhoz sok sikert és boldogságot kívánunk. Ballagó tarisznyájukat az idősek klubjának ügyes kezű asszonyai hímezték. Hálás köszönet érte!

ISKOLÁNK  2008-BAN ÜNNEPLI FENNÁLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁT

E jeles évfordulót méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Az ősz folyamán sorra kerülő megemlékezés mellett kiállítást  is szeretnénk rendezni .

Ehhez kérjük az „öreg” diákokat, hogy  régi fotókkal, bizonyítványukkal, értesítőkkel , játékokkal  és  egyéb az iskolához kötődő tárggyal  járuljanak hozzá  megemlékezésünkhöz.

Szívesen várunk leírásokat  játékokról, emlékezetes eseményekről, kedves emlékekről, humoros történetekről,  vagy érdekes hagyományokról .

A tárgyakat és képeket megőrizzük, s hiánytalanul visszajuttatjuk tulajdonosuknak!

Szeretnénk felderíteni az elszármazott diákokat is, aki tud ilyenről, kérem értesítsen bennünket.

Kérjük a kiállítási tárgyakat a Polgármesteri Hivatalba szíveskedjenek leadni, hogy a tulajdonos nevét rá tudjuk írni, s elzárva megőrizni!

Gyermeknap 2008

Május 30-án gyereknapot tartottunk az iskolában. Kerékpárversenyen, kézműves foglalkozásokon, ügyességi és szellemi játékokban vehettek részt iskolánk tanulóink.

Az Idősek Klubja gyermeknapi palacsintasütéssel kedveskedett a jutai óvodás és iskolás gyerekeknek. A falu lakói újabb összefogásról tettek tanúbizonyságot! Többek felajánlásával kerülhettek a gyerekek asztalára a finomságok: palacsinta, bodza szörp,cseresznye.
A gyerekek nevében megköszönjük mindannyiuk kedvességét és munkáját:

Kartali Erzsébet, Stadler Györgyné, Nagy Lajosné, Béres Lászlóné, Lukács Istvánné, Lukács István, Horváth Istvánné, Szabó Zoltánné, Polák Lászlóné, Stadlerné Péter Tünde, Csima Tiborné, Angéla – mozgó abc.

Néptáncoktatás

Az idei évben elindult néptánc oktatása szeptembertől folytatódik! Várunk minden 6 és 14 év közötti fiatalt, aki szereti a jó közösséget, a táncot! Jelentkezni 2008. június 30-ig Stadler Andreánál a 06-20-920-4840 telefonszámon, vagy az önkormányzatnál lehet. Egy óra díja 200,-Ft.

A tánc helyszíne a kultúrház nagyterme, délután 4 óra, a közösen megbeszélt napon.

Pályázatainkról

Elkészült a 2007-es évi TEUT pályázat 50%-os támogatásával a Nagy István utca elejének burkolat-felújítása.

-Szennyvízelvezetés és tisztítás (Pályázat elbírálás alatt, a döntés a tervezetthez képest elhúzódik, augusztus előtt nem várható.)

-Új utcasor megnyitásához szükséges területvásárlás: 2007-ben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet adott szándék-nyilatkozatot arról, hogy 7,4 ha területet elad a falunak, melyen új utcákat alakíthatunk ki. A kimérés megtörtént. (A terület megvásárlására lehetőség ez év novemberétől várható.)

-Óvoda teljes felújítása, udvar rendezése, akadálymentesítés: Az óvoda a somogyjádi központtal működő integrált intézmény részeként pályázik a teljes felújításra, a gesztor-intézmény részeként. (Pályázat  elbírálás alatt,  döntés 2008 végén.)

-Általános Iskola felújítása, korszerűsítése.  (Pályázat elbírálás alatt, döntés július elején.)

– Általános Iskola eszközbeszerzése. (Pályázat elbírálás alatt, döntés július elején.)

-Közösségi szállító-jármű beszerzése, falugondnoki busz. (Pályázat elbírálás alatt, döntés július elején)

-Raktár és gépkocsitároló építése. (Pályázat elbírálás alatt, döntés június végén.)

Az idei évben még várhatóan a következő pályázati lehetőségek jelennek meg:

Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása: barnamezős beruházásként kívánjuk befejezni, ill. felújítani a rendelkezésünkre álló, most alig használható teret. Elvárás az önkormányzattal szemben, hogy kulturált körülményeket teremtsen a civil-szerveződések, a közéleti, közművelődési kezdeményezések, rendezvények számára.

Játszóterek karbantartása és építése: A meglévő játszóterek veszélyesek, nem szabványosak, ill. az iskolának nincs játszótere. Pályázati kiírás várható!

Orvosi rendelő épületének akadály-mentesítésére 2008-ban pályázatot kívánunk beadni. Az elkészült tervek megszüntetik a  külső és belső közlekedési gondokat, a rossz megközelíthetőséget, jó gyalogos és gépkocsi utak készítésére pályázunk.

{ { { { { {


A Bajnok

Az utóbbi évek legnagyobb és legerősebb mezőnye gyűlt össze a napokban  Tabon

a fekvenyomó magyar bajnokságon. A somogyiak ezúttal is jól teljesítettek: a Kaposvári Body Fitness SC versenyzői közül a jutai Könye Szabolcs állhatott fel a dobogó első helyére a Magyar Erőemelő Szövetség által rendezett magyar bajnokságon.

Ez belépő az Európa Bajnokságra. Gratulálunk!

POLGÁRŐR HÍREK

A „JUTA BIZTONSÁGÁÉRT” Polgárőr és Vagyonvédelmi Egyesület megújult vezetéssel várja a közrend védelme érdekében tenni akaró jutaiak jelentkezését. Számítunk mindenkire, aki szívén viseli a község rendjét, közbiztonságát.

Várjuk azok jelentkezését is, akik nem járőrtevékenységgel, hanem egyéb módon kívánják segíteni munkánkat. Ők pártoló tagként lehetnek növekvő számú csapatunk hasznos tagjai.

Az egyesülettel kapcsolatos információkkal Magyar Miklós elnök a 30/24-76-490 telefonszámon, vagy a magyarmi@kapos-net.hu elektronikus levélcímen áll a jelentkezők rendelkezésére.

TEGYÜNK VALAMIT MAGUNKÉRT! VÁRJUK ÖNÖKET, SZÁMÍTUNK A SEGÍTSÉGÜKRE!

Jutai Hírlevél, kiadja: Juta Község Önkormányzata, felelős kiadó: Hivatal Nándorné polgármester

www.juta.hu

By

1036