2006-ban a választók bizalmából megkaptam a polgármesteri „rangot”. Amiről úgy gondolom, hogy nem rang, hanem szolgálat. Szolgálat annak érdekében, hogy a hiánnyal átvett kassza ne maradjon üres, hogy fejlesztési elképzeléseinket, amit a Képviselő-testülettel közösen a Gazdasági programban megfogalmaztunk, teljesíteni tudjuk. A Képviselő-testület kb. 100 ülést tartott. Talán ez is jelzi, hogy az együtt-gondolkodás megvolt, megvan, s reméljük Önök is úgy gondolják, eredménye is van.

Néhány felújítás, karbantartás, beruházás, a teljesség igénye nélkül:

*     templom külső megvilágítása

*     önkormányzat épületének akadálymentesítése, hőszigetelése, külső képének javítása, környezetének rendezése, pl. hulladékgyűjtők elhelyezése

*     iskola felújítása, akadálymentesítés, hőszigetelés, fűtés, világítás korszerűsítése, kerítés és játszóudvar elkészítése, korszerű bútorok és eszközök beszerzése

*     az iskola étkezőjének felújítása, evőeszközök, tányérok, terítők, tálalóedények, cseréje, székek felújítása

*     az iskola melegítőkonyhájának új eszközökkel való kiegészítése, új bútor vásárlása

*     óvodabővítés majd’ kétszeresére: csak a csupasz tégla maradt, minden új, friss, a legkorszerűbb: az épület, az eszközök a berendezések, kerítés és játszótér készült

*     főzőkonyha teljes körű felújítása, korszerű szellőzés kiépítése, kukatároló építése

*     a két egymás mellett lévő intézmény, s a szintén velük egy tető alatt lévő Idősek nappali ellátása vagyonvédelmi riasztóval

v     posta elhelyezése az önkormányzat épületében

*     az Idősek nappali ellátása helyiségeinek kialakítása, vizesblokk építése, teljes berendezés megvásárlása

*     melegedő berendezése, a közfoglalkozásban dolgozóknak

*     külön vizes blokk kialakítása a közcélú dolgozóknak

*     garázs építése a busznak és az utánfutónak, raktár építése a szerszámoknak (zöldtetős!)

*     a sportöltöző külső képének javítása, a teljes belső felújítással együtt, a balesetek megelőzésére labdafogó hálók elhelyezése, a pálya és környezetének folyamatos karbantartása

*     családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és mozgó szakorvosi szolgálat, valamint az orvosi rendelő teljes körű akadálymentesítése és felújítása, parkolók építése

*     a Hősi Emlékmű feljárójának térkövezése, virágosítása

*     padok és szemétgyűjtők elhelyezése

*     Latinka utcai árok kiásatása

*     Nagy István utca teljes felújítása

*     évi kátyúzások a saját útjainkon

*     temető feljárójának teljes aszfaltozása, korlát elkészítése a gyalogosan közlekedők segítésére, a temetőben padok elhelyezése, virágosítás

*     „mázsaház” balesetmentesítése, védelme, környezetének parkosítása

*     a tanya-gondnoki busz segíti a sportolók szállítását

*     az önkormányzati működés tárgyi feltételeinek javítása: fűtés hatékonyságának javítása, a teljes számítógéppark kicserélése, szünetmentes egységek, új fénymásoló, nyomtatók, projektor, kamera, fényképezőgép vásárlása, irodai bútorok, székek beszerzése

*     polgármesteri iroda berendezése

*     irattár kialakítása, testületi jegyzőkönyvek beköttetése

*     ország- és településcímer elkészíttetése bronzból

*     zászlók kihelyezése az állami ünnepeken

*     Díszpolgári cím alapítása, március 15. megünneplésével egy időben

*     új, mindig friss, mára akadálymentes honlap elkészítése és működtetése

*     2007-ben a teljes körű szociális ellátás megszervezése, a már működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat mellett a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés elindítása

*     tanyagondnoki busz vásárlása

*     a tanyagondnoki busz jóvoltából rendszeres orvoshoz szállítás, bevásárló-nap az időseknek, gyógyszerbeszerzés, étel házhoz szállítása

*     nyári gyermekétkezetés megszervezése

*     részvétel az ökumenikus segélyszervezet élelmiszersegély programjában, amelynek keretében kb. 15 tonnányi tartós élelmiszert kaptak a jogosultak

*     az Idősek nappali klubja (ellátása) multifunkcionális helyként működik: könyvtár, e-Magyarország pont. Ide került a fénymásoló, nyomtató, fax. Itt van mód az egészségprogramok, a baba-mama klub, az ünnepekhez kapcsolódó egyházi összejövetelek, az irodalmi műsorok és találkozók, a hangszeres zenei próbák megtartására, s az egyesületek összejöveteleinek helyszíne ugyanúgy, mint a kiállításoké, kóruspróbáké, számítógépes és ismeretterjesztő előadásoké.

*     kéziszerszámok, gépek vásárlása

*     Szőlőhegyen szemétlerakó megszüntetése, kukák vásárlása, utak javítása

*     a templom, a főtér és környéke, a buszmegállók, a keresztek környezetének rendben tartása, kaszálása, a COOP-bolt környékének rendezése, szemét-gyűjtők elhelyezése, járdafelújítás

*     ami csak úgy „kialakult”: virágok az irodákban, középületekben, virágládák az intézmények ablakaiban, virágok, örökzöldek a közterületeken, folyamatos „szemmel tartása” a falunak, hogy ne legyenek gazdátlan foltok, helyek, s ennek eredménye:

*     „Legyen szebb a mi falunk”  országos pályázat II. helyezése

*     Három buszváró újjá-építése.

S ami legalább olyan fontos, mint az építés: közösségek kovácsolódtak. Közösségek, amelyek egymást támogatják, együtt érzik jól magukat, megtalálták a közös örömet a horgászatban, a tájékozódási futásban, a néptáncban, a közös éneklésben, varrásban, sütés-főzésben…s a sor folytatható.

Ami folyamatban van: elindult a szennyvízberuházás

Juta Község Önkormányzata a Dél-dunántúli Operatív Program DDOP-2009-5.1.4/A kódszámú, „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című támogatási keretéből 80 %-os támogatási intenzitás mellett 348.956.800.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Juta község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt megvalósítására.
A projekt teljes bekerülési összege: 436.196.000.-Ft, amelyhez az önerőt a lakosság és az önkormányzat biztosítja. A támogatást az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja és a Magyar Köztársaság biztosítja. A szennyvízelvezető- és tisztító rendszer kiépítése a település fejlődésének egyik fontos eszköze, hozzájárul mind a település, mind a Dél-dunántúli Régió stratégiai céljainak megvalósulásához.

A beruházás célja a teljes lakosság ellátása, ezen keresztül pedig a térség környezetvédelmi és ökológia céljai megvalósulásának elősegítése.

A fejlesztés eredményeként jelentős környezetterhelést szüntet meg az önkormányzat azzal, hogy a szennyvíz elszikkasztása, és más, illegális módon való elhelyezése helyett korszerű, az európai elvárásoknál is szigorúbb hazai környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvíztisztítás feltételei kiépülnek.

A projekt várható befejezése a fél éves próbaüzem lezárulását is beleértve: 2012. március.

A beruházás 2010-es Falunapi ünnepélyes elindítása egy nehézségekkel teli út kezdete, amelynek vége, „végre”, a teljes infrastruktúrával rendelkező település!

Terveink a közeljövőre

A cél, hogy Juta ne csak küllemét tekintve változzon, de megvalósulhassanak azok a beruházások, amelyek az élet-minőség további javulását szolgálják:

 • az önkormányzat alatti pince felújítása, alkalmassá tétele közösségi rendezvények tartására (14 millió Ft megnyert, 100 %-os támogatással)
 • szőlőhegyi közvilágítás megvalósítása (tervezés folyamatban!)
 • járdák, utak felújítása
 • dűlőutak karbantartása
 • belvízelvezetés, árkok burkolása (amelyre már egy pályázatot beadtunk, de nem kaptunk támogatást, újra próbálkozunk)
 • a játszótér és sportpálya további korszerűsítése
 • közpark kialakítása
 • körforgalom megépítése (pályázat beadva)
 • új utcák nyitása (állami földterület vételi szerződése az utolsó aláírásra vár, NFA)
 • rendőrségi szolgálati lakás felújítása
 • az intézmények energia felhasználásának csökkentése, pályázati támogatással
 • Kaposvártól a Balatonig vivő kerékpárút jutai szakaszának megépítése, s a településen belül kerékpárutakkal való összekötése
 • falutörténet összeállítása és kiadása.

Számunkra fontos, hogy nemcsak a közigazgatás különböző szintjein dolgozókkal, megyei és városi vezetőkkel, de a környező polgármesterekkel is jók a kapcsolataink. Az együttműködés fontossága számos esetben bizonyította, hogy előre csak együtt – egymást támogatva, segítve – juthatunk.

S mindezek mellett maradjanak meg a lakosság kényelmét szolgáló intézmények, maradjon meg a kialakult „összetartás”, a jövőt építő közösségi szellem.

Juta Község Képviselő-testülete

Hivatal Nándorné polgármester

By

2831