FELHÍVÁS

 szociális tűzifa igénylésére

 Juta Község Önkormányzata 2020-as évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 80 m3 szociális tűzifát oszthatunk ki.

A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, illetve letölthetők a község honlapjáról. Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan Jutai lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

 b) a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedülálló esetén a 300% (85.500,-Ft)-át nem haladja meg.

c) A kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik. A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. november 6.

A kérelmek elbírálását Juta Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

Juta, 2020. október 2.

Major János sk. polgármester

Igénylőlap letöltése: http://juta.hu/doc/remote.php/webdav/Documents/Let%C3%B6lt%C3%A9s/Szoci%C3%A1lis%20t%C5%B1zifa%20k%C3%A9relem%20-%20Juta.pdf

By

6944