PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Juta Község Önkormányzata

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló,

7431 Juta Nagy István u. 1. (Juta 242 hrsz) üzlet bérbe adása érdekében

1. A pályázatot kiíró adatai:

Juta Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

7431 Juta, Hősök tere 8.

Kapcsolattartó: Major János polgármester

Tel.: 30/487-4823

E-mail cím: info@juta.hu

2. Pályázati és bérbeadási feltételek:

a) A minimálisan megajánlandó bérleti díj: 60.000,-Ft+Áfa/hó.

b) A pályázó vállalja, hogy a bérbeadás időtartamára az üzletben élelmiszerek értékesítését biztosítja.

A bérleti díj összegét előre esedékesen a tárgyhó 10. napjáig banki átutalással kell teljesíteni a Bérbeadó bankszámlájára. A Bérbeadó a bérleti díjat évente egy alkalommal emelheti maximum 10%-kal emelheti.

A bérlő a szerződés megkötését megelőzően a bérleti díj megfizetésének biztosítékaként (továbbiakban: óvadék) 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni a bérbeadónak a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, mely összegből bérbeadó a bérleti díj nemfizetése vagy késedelmes teljesítése esetén jogosult bérleti díj követelését, valamint a szerződés megszűnésekor a bérleményben a bérlő által okozott kárral kapcsolatos kártérítési összeget érvényesíteni.

A Kiíró felhívja a pályázaton részt venni szándékozók figyelmét arra, hogy a bérbe adásra kerülő ingatlan természetbeni állapotáról a helyszínen tájékozódjanak és a fellelhető lényeges információkat ismerjék meg.

3. A pályázat benyújtásának határideje, egyben a pályázatok felbontásának időpontja:

2022. december 2. napján 10.00 óra

4. A pályázat benyújtásának helye:

Juta Község Önkormányzata 7431 Juta, Hősök tere 8.

5. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a megadott helyre, a borítékon az alábbi felirat feltüntetésével kell benyújtani: „PÁLYÁZAT INGATLAN BÉRLETÉRE, 2022. december 2. napján 10.00 óra előtt felbontani tilos! Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”

A pályázat beadási módja megválasztásának kockázata a pályázót terheli. A benyújtást követően a pályázat nem módosítható.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, lakóhelyét, szervezet esetén székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát,

b) gazdálkodó szervezet esetén eredeti aláírási címpéldányát vagy annak a pályázó által hitelesített másolatát,

c) a pályázó nyilatkozatát a megajánlott bérleti díj összegéről Ft-ban.

d) amennyiben a pályázó nem természetes személy, a pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül,

7. Érvénytelen a pályázat, ha

a) a benyújtási határidőt követően érkezett,

b) az ajánlott havi bérleti díj összege nem éri el a minimálisan megajánlandó 60.000,-Ft+Áfa/hó összeget,

c) nem tartalmazza a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül,

8. Az elbírálás során előnyként figyelembe veendő szempont:

A kiírás szerinti minimálisan megajánlandó havi bérleti díjnál magasabb összegű havi bérleti díj megajánlása.

9. Versenytárgyalás szükségessége:

Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes minimum árú, vagy az feletti, azonos összegű és azonos előnyökkel rendelkező pályázat érkezik, a határidőben pályázók számára – előzetes értesítés után – nyilvánosan lefolytatott versenytárgyalást tartunk, amelynek helyéről és idejéről az érintett ajánlattevőket külön értesítjük.

10. Pénzügyi és egyéb feltételek:

a) A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

b) A pályázó a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja a pályázatát.

c) Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázat benyújtásának napjától számított 30 nap.

d) Kiíró a döntést a pályázat beadási határidejét követő legfeljebb 10 napon belül hozza meg, amelyet követően a Kiíró a döntésről valamennyi pályázót 5 napon belül írásban értesíti.

e) A szerződéskötésre jogosulttal határozott idejű bérleti szerződés kerül megkötésre 2024.12.31. napjáig.

f) A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni.

g) A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terhelik.

h) A pályázati felhívás közzététele a Kiíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A Kiíró a pályázati eljárást indoklás nélkül a szerződéskötés időpontjáig érvénytelenné nyilváníthatja.

i) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem érkezett érvényes pályázat.

11. Az ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatok elbírálását legkésőbb a bontást követő 10 napon belül.

12. Szerződéskötés:

Az ajánlatok elbírálását követő 20. napon belül.

További információ, és a helyszíni megtekintésben való esetleges közreműködés kérhető a kapcsolattartóként megjelölt személytől.

A pályázati felhívás közzétételre kerül az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján.

Juta, 2022. november ….

Major János

polgármester

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

„7431 Juta Nagy István u. 1. (Juta 242 hrsz) üzlet bérbe adása”

tárgyú pályázati felhíváshoz

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő cégjegyzékszáma / Nyilvántartási száma:

Belföldi adószáma:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviselő neve:

2. A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

3. Ajánlattevő megajánlása a havi bérleti díjra:

Nettó ajánlati ár (HUF) ÁFA (HUF) Bruttó (HUF)

Kelt: ………………… , 2022. év ………………… hónap …. napján

 

cégszerű aláírás

 

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, <ajánlattevő ügyvezetőjének / cég törvényes képviselőjének neve> mint a(z) < ajánlattevő cég megnevezése, székhelye> cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: ………………… , 2022. év ………………… hónap …. napján

 

cégszerű aláírás

Letöltés doc formatumban: https://juta.hu/wp-content/uploads/2022/11/Palyazati-felhivas-Juta-bolt-berbeadasa.docx

 

Letöltés pdf formátumban: https://juta.hu/wp-content/uploads/2022/11/Palyazati-felhivas-Juta-bolt-berbeadasa.pdf

Pályázati felhívás – Juta bolt bérbeadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

7753