FELHÍVÁS

szociális tűzifa igénylésére

Juta Község Önkormányzata 2023-as évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére. A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 55 m3 szociális tűzifát oszthatunk ki.

A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők. Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan jutai lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

b) a család egy főre jutó nettó jövedelme 110.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 150.000,-Ft-ot nem haladja meg.

c) a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelemhez csatolni szükséges a megjelölt ellátás igazolására a megítélő határozatot, vagy igazolást az ellátásról, illetve nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által küldött tájékoztatót.

A kérelmek benyújtására 2023. október 2. – 2023. október 27 közötti időszakban van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A kérelmek elbírálását Juta Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

Juta, 2023. szeptember 27.

Major János sk.

polgármester

Letöltés: Szociális tűzifa kérelem 2023 – Juta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

7815