Iktatószám: KH/20-2/2024.
Ügyintéző: dr. Lukács Zoltán Tárgy: Juta településen egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

1/2024.(IV. 4.) HVI vezetői határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Juta községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

• Az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10 db
• Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 30 db

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Jutai Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7431 Juta, Hősök tere 8., e-mail: info@juta.hu), de a Jutai Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Juta Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.juta.hu), valamint Juta Község Önkormányzata hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Juta községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2024. április 3.) állapot szerint 972 fő.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Juta községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2024. április 3-i állapot szerint 972 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt. 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Juta, 2024. április 4.

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Letöltés:https://juta.hu/wp-content/uploads/2024/04/1_2024_HVI_hatarozat_kepviselo_es_polgarmester_ajanlasok_szama_Juta.pdf

By

7897