Idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés és tanyagondnoki szolgálat

Idősek nappali ellátása

 

egy főfoglalkozású s egy fő közcélú alkalmazottal.

 

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

 

Szociális étkeztetés

10 fővel, ingyenes házhozszállítással.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) háziorvosi javaslattal igazolt egészségi állapotuk,

c) szakorvosi igazolás alapján kiállított háziorvosi javaslattal igazolt fogyatékosságuk,

pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetéséről más módon gondoskodni.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan vagy szenvedélybetegek részére az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget nyújt a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

A jogosult, a törvényes képviselő, vagy tartásra és gondozásra köteles hozzátartozó az ellátásért jövedelme alapján napi személyi térítési díjat fizet.

Ha az ellátására jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj a bekerülési költséggel azonos összegű.

 

Tanyagondnoki szolgálat

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tanyagondnoki szolgálatának
szakmai programja és a szolgálat működésének technikai előírásai
Illetékességi területe: Juta-Szőlőhegy és Juta-Péterpuszta

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet és az
önkormányzat tanyagondnoki szolgálatról szóló 11/2008.(IV. 16.) rendelete alapján – a település>
tanyagondnoki szolgáltatásának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg.

A szakmai program Juta önkormányzat közigazgatási területén működő tanyagondnoki szolgáltatásra
terjed ki.

I. rész

A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata

 

A tanyagondnoki szolgáltatás célja:

– a külterületek hátrányának a csökkentése,

– a külterületeken élők életfeltételeinek javítása,

– a külterületeken az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,

egyes szociális alapellátásokhoz való hozzá jutás biztosítása.

A tanyagondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

– különféle, a szociális alapellátás körébe tartozó feladatok,

– egyéb – szolgáltatás – jellegű feladatok.

A tanyagondnoki szolgálat feladatai közé tartozik a külterületein:

a) közreműködés

– az étkeztetésben

– a házi segítségnyújtásban

– a családsegítésben

– a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása

– házi orvosi rendelésre szállítás

– egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

– gyógyszer kiváltás

c) óvodás és iskolás gyermekek szállítása a KRESZ törvényi előírásainak megfelelően

 

A tanyagondnoki szolgáltatása körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok a külterületen élők részére:

– a közösségi, művelődési, sport és szabadidős rendezvények szervezése, segítése, azok

lebonyolításában való közreműködés, (színház, kirándulás, helyi rendezvények),

– egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

E feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen személyes segítséget nyújt a rászorulóknak

problémáik meghallgatásával és megbeszélésével.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

– a külterületeinken életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora,

egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a

tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.

A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.

 

5035